Drie jaar geleden lanceerde het VBO ‘Young Talent in Action’. Op het eerste gelijknamige Forum tekenden zowat 2.000 jongeren, bedrijfsleiders, onderwijsmensen, beslissers en experts present op Brussels Expo. Doel? Antwoorden zoeken op de vraag ‘Hoe kunnen we de obstakels tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wegwerken, de mismatch ombuigen naar een match en zo de tewerkstellingskansen van jongeren bevorderen?’. De werkgroepen en workshops, de speeddates, de stemming, de debatten en de interactie met de deelnemers leverden een rist waardevolle pistes op. In haar slottoespraak bundelde toenmalig VBO-voorzitster Michèle Sioen alle voorstellen in zes clusters: onderwijs, duaal leren, dynamische arbeidsmarkt, wendbaar werk, initiatieven van ondernemingen en eigen talentontwikkeling.

Op zijn eerste ‘Young Talent in Action’-Forum lanceerde het VBO de oproep om de jongerenwerkloosheid tegen het eind van de legislatuur met een kwart terug te dringen. Toen zaten 88.000 jongeren zonder werk. In 2016 waren ze nog met 75.000. Die daling is positief maar lang niet voldoende.

In 2015 gaven we bovenal een politiek signaal. De realisatie van een performantere arbeidsmarkt en van een groei van de jongerentewerkstelling valt of staat immers met de gedrevenheid van alle spelers op alle niveaus – beleid, onderwijs, middenveld, werkgevers, jongeren, … – om tot daadwerkelijke oplossingen te komen. De respons was massaal en zo positief dat een vervolg op ‘Young Talent in Action’ niet kon uitblijven.

Werd er in de tussentijd dan niet voortgewerkt? Wel integendeel. Het VBO-Forum was slechts een aanzet en gaf nieuwe zuurstof. Het bracht een dynamiek op gang die we samen met werkgevers, onderwijsspecialisten, beleidsmakers, beslissers en jongeren hoog op de agenda hebben gehouden. Ook in eigen huis groeide het concept ‘Young Talent in Action’ uit tot een volwaardig, ongoing programma waarbij het VBO bruggen slaat tussen jongeren, bedrijfswereld en beleid en deze werelden elkaar laat inspireren.

De ruim 200 ‘Young Talent in Action’-Ambassadors zijn daarvan de meest tastbare exponent. Zij vormen een denktank, een klankbord en een bron van ideeën om de band tussen jongeren en arbeidsmarkt te versterken. Hoe meer stakeholders we voor de campagne ‘Young Talent in Action’ kunnen engageren, hoe meer slagkracht. De tool ‘Young Talent @ Work’ is een mooi voorbeeld. In die publicatie verzamelen de specialisten van het VBO samen met de HR-studenten van de Antwerp Management School praktische tips en tricks, tools en inspirerende praktijkvoorbeelden om jongeren op een zinvolle manier aan te trekken, te werven en in te schakelen.

Arbeidsmarkt trekt aan …

De werkgelegenheid neemt toe. Er worden veel jobs gecreëerd. Werkgevers zoeken daarvoor mensen maar vinden vaak onvoldoende geschikte kandidaten. In 2016 telde ons land meer dan 100.000 openstaande vacatures (Eurostat). Een duidelijk signaal dat de economische motor weer aanslaat dankzij onder meer een regeringsbeleid dat competitiviteit en jobcreatie bevordert (goed voor bijna 90.000 nieuwe jobs in de privésector, waarvan 59.000 in 2016). En de vooruitzichten beloven nog meer jobcreatie. In het kielzog van die heropleving van de arbeidsmarkt daalt ook de (jeugd)werkloosheid (daling bij 15-24-jarigen met 1,6 procentpunt, tot 20,5% in 2016). Bedrijven zoeken jong talent met verfrissende ideeën. De kansen voor jongeren groeien. Maar ze moeten goed beseffen dat ze zelf ook verantwoordelijk zijn voor hun inzetbaarheid. Werken aan zelfkennis, eigen talenten ontdekken, leergierig zijn, doelgericht studeren, zich openstellen voor technologie, initiatief nemen, niet passief afwachten, maar uitkijken naar kansen en die grijpen, aan de slag gaan als jobstudent, zich inzetten op stage, oog hebben voor evoluties op de arbeidsmarkt, verstandige keuzes maken in functie van talent en rekening houden met de realiteit op de arbeidsmarkt, leren leren om zich gedurende de hele loopbaan te kunnen aanpassen…

Talent gezocht

De vraag naar jobs is niet altijd in overeenstemming met het aanbod bij de ondernemingen. Ook dat komt de tewerkstellingskansen van jongeren niet ten goede. Het is één van de speerpunten van het VBO om die kwantitatieve (kandidaten vinden de weg niet naar de openstaande vacatures), kwalitatieve (kwalificaties van jongeren stroken niet altijd met noden arbeidsmarkt) en geografische (mobiliteit over de regiogrenzen heen) spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt terug te dringen. Activering is een must en een opdracht voor alle actoren.

Meer jongeren aan de juiste job helpen, start daarom best al vanaf de schoolbanken. We mogen er niet zomaar vanuit gaan dat mensen en jobs elkaar vanzelf zullen vinden. Soms gebeurt dat wel, meestal niet. En daar wil en kan het VBO zijn rol spelen.

Zo vroegen we recent nog 500 Belgische jongeren tussen 17 en 27 jaar waar zij van wakker liggen in hun zoektocht naar een job. De jongeren halen alvast drie clichés onderuit:

 1. zo hoeft hun allereerste werkervaring niet meteen met een vast contract (90%). Aan de slag gaan via stages, studentencontracten, vrijwilligerswerk onthalen ze positief en zien ze als een springplank naar meer;

 2. velen dromen niet van een carrière in een grote multinational. Bovendien wil bijna de helft (49%) graag een eigen onderneming starten;

 3. twee op de drie jongeren (68%) is bereid een job uit te oefenen die helemaal niet aansluit bij hun opleiding of studiekeuze.

  Wat duidelijk leeft bij de jeugd is:

 4. dat ze zich kunnen vormen en ontplooien tijdens hun eerste werkervaring (48%);

 5. dat ze een goed evenwicht kunnen bewaren tussen werk en privé (46%);

 6. en dat ze niet meer dan driekwart uur onderweg willen zijn naar het werk (31%).

  Hun goede raad naar de werkgevers luidt:

 7. zoek niet per se de witte raaf die beschikt over alle kwaliteiten en skills. Knap niet af op het gebrek aan ervaring, maar geef jongeren de kans om expertise op te bouwen;

 8. zorg dat de ervaring die in de openstaande vacature wordt vereist, ook matcht met wat echt nodig is voor dat profiel (83%);

 9. formuleer in de vacature eenduidig wat van de kandidaat wordt verwacht. Bijna de helft van de jongeren (48%) geeft aan dat ze dat bij het lezen van de vacature vaak niet weten.

We kunnen het niet voldoende herhalen: de jongerentewerkstelling is een maatschappelijke uitdaging waarop ook ons land moet inzetten. Verschillende actoren spelen daarbij een complementaire rol: jongeren, overheid en sociale partners, ondernemingen en onderwijs. Het voorbije decennium werd de problematiek meermaals vanuit de meest uiteenlopende invalshoeken in kaart gebracht. Naar aanleiding van het Forum ‘Young Talent in Action’ lanceerde het VBO al enkele (beleids)aanbevelingen. Tijdens het Forum op maandag 2 oktober 2017 bouwen we hierop voort en focussen we op concrete initiatieven die veel energie en middelen investeren in het begeleiden van jongeren naar een (eerste) job, en zoeken we naar vruchtbare raakvlakken tussen de verschillende domeinen en niveaus zodat ze elkaar kunnen versterken en verbeteren.

‘Young Talent in Action - 2nd editon’ wil de inzet, de ideeën en het uitgebreide aanbod van zoveel mogelijk actoren valoriseren. Door vraag en aanbod en alles daartussen samen te brengen, door initiatieven zichtbaarder te maken, door te inspireren en door nog meer bruggen te slaan tussen:

 1. Jongeren en arbeidsmarkt

   ‘We moeten de actoren meer dan ooit overtuigen dat zonder de juiste competenties en attitudes jobs onbemand zullen blijven.’ Het binaire tijdperk van onderwijs enerzijds en bedrijfsleven anderzijds is al lang voorbijgestreefd. Het VBO pleit dan ook voor een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt en een nog betere uitwisseling tussen beide werelden.
   

 2. Jongeren en bedrijven en sectoren

  ‘De jobzekerheid van vroeger maakt plaats voor een toekomst waarin de bereidheid om ‘levenslang’ nieuwe vaardigheden aan te leren centraal staat. Vandaag komt het erop aan de deuren tussen bedrijfs- en onderwijswereld nog meer voor elkaar open te stellen zodat kennen en kunnen elkaar versterken. Stages, praktijklessen in het bedrijf, uitwisselingsprojecten, volwaardig alternerend leren/werken, werkgevers in de klas, lesgevers in het bedrijf, … en alle mogelijke varianten op deze voorbeelden verhogen de opleidingskwaliteit en de arbeidsrelevante competenties van de jongeren.
   

 3. Jongeren en beleid

  Onbekend is onbemind. De meeste jongeren ervaren de politiek als een ver-van-mijn-bed-show. Maar zij zijn de (ook politieke) leiders van de toekomst en het gekozen beleid heeft onvermijdelijk zijn impact op hun (toekomstig) leven. Ook hier willen we bruggen bouwen.

   

 

Onze partners